Blog

Share EBOOK Định Mức Xây Dựng Cơ Bản Theo Thông tư 12/2021/TT-BXD

Ebook định mức xây dựng ban hành theo Thông tư số: 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây Dựng.Trong bộ đinh mức bao gồm các định mức sau
1. Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình
2. Định mức dự toán xây dựng công trình
3. Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;
4. Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ
5. Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
6. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng
7. Định mức sử dụng vật liệu xây dựng
8. Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.
Tải về

Download