Blog

Hướng Dẫn Unlock protect sheet ( Gỡ mật khẩu bảng tính Excel )

Gỡ Bỏ Pass Bảo Vệ Sheets

Nhiều File tính toán excel hiện nay, tác giả thường Muốn Lock công thức tính bằng password bảo vệ sheet ( Sheet Protected ) để cho file luôn chạy theo tính toán cài đặt sẳn. Các bạn nếu muốn chỉnh sửa thì phải password để unlock sheet. Hôm nay thuvienfile.com muốn chia sẽ các unlock Protect sheet bằng 1 đoạn code nhỏ rất nhanh và tiện lợi. các bạn làm trình tự từng bước như sau

Bước 1: trên giao diện Excel chúng ta ấn tổ hợp phím Alt+F11để bật trình code microsoft visual basic trên excel

Bước 2: Dán Đoạn Code sau vào phần module như bên dưới:

Sub PasswordBreaker()
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
MsgBox “Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is unprotected!”, vbInformation
Else
If MsgBox(“Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is protected, do you want to unprotect it?”, _
vbYesNo + vbQuestion, “Unprotect Active Sheet”) = vbNo Then Exit Sub
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
On Error Resume Next
For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
Next: Next: Next: Next: Next: Next
Next: Next: Next: Next: Next: Next
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox “Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is unprotected!”, vbInformation
End If
End Sub

 

Bước 3: Ấn Run Chờ báo unlock Sheet thành công. Vậy là Sheet sẽ gỡ bỏ password bảo vệ mà không cần hỏi pass chủ sở hữu.

#unlockprotectedsheetexcel
#unlock_protected_sheet_excel
#GỡbỏPasssheetexcel
#Gỡ_bỏ_Pass_sheet_excel
#gobopasssheetexcel
#go_bo_pass_sheet_excel