Blog

Chia sẽ Sổ tay quản lý chất lượng Bê tông Cốt Thép

Cuốn sổ tay quản lý chất lượng bê tông cốt thép rất hay đầy đủ các bước

CÔNG TÁC BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐIỂN HÌNH

1.Kiểm tra vật liệu

2. Gia công vật liệu

3. Lắp dựng ván khuôn

4. Lắp dựng cốt thép

5. Công tác đổ bê tông

6. Công tác sau khi đổ bê tông

7. Trình tự thi công cấu kiện phương đứng

Tải Về

Download