Blog

Chia sẽ File Excel Mẫu Hồ sơ quản lý chất lượng của 1 công trình cầu

Chia sẽ file excel hồ sơ quản lý chất lượng công trình cầu gồm đầy đủ các mẫu biên bản nghiệm thu, có cả ứng dụng VBA vào in ấn và quản lý hồ sơ

Tải về

Download

Tìm hiểu thêm về quy định mới trong quản lý chất lượng công trình

Chú Ý Nghị định 06/2021 về quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng

Tìm hiểu thành phần hồ sơ quản lý chất lượng:

Hồ Sơ Quản Lý Chất Lượng Gồm Những Gì ?